KITE

Tekoälyn hyväksyttävyyden takaamiseksi tekoälyratkaisujen kehityksessä on huomioitava loppukäyttäjien tarpeet ja huolenaiheet.

KITE-projektissa (Kaupunkiseudun ihmiskeskeiset tekoälyratkaisut) kehitetään tekoälysovelluksia ja niiden suunnittelumenetelmiä yhdessä Pirkanmaan kohdeyritysten kanssa hyödyntäen soveltavaa ihmiskeskeisen teknologian tutkimusta.

Tutustu KITE-projektin yrityksille tarjoamiin yhteistyön muotoihin AI-klinikalla!

Kaipaatko selkeää tietoa tekoälystä? Tutustu KITE-projektin Tietoa tekoälystä -sivustoon!

Lue lisää KITE-projektin sivustolta
Ota yhteyttä: kite-info@lists.tuni.fi

Parempien tekoälyratkaisujen kehittämistä ihmiskeskeisellä loppukäyttäjänäkökulmalla

Ihmiskeskeisyyden merkitys tekoälyn kehityksessä

Tekoälyratkaisuissa ihmisten kannalta keskeinen ilmiö on teknologian kasvava rooli inhimillisessä toiminnassa. Tähän ilmiöön liittyy useita erilaisia haasteita, erityiskysymyksiä ja jopa pelkoja, jotka vaikeuttavat tekoälysovellusten hyväksyntää yksilö- ja organisaatiotasolla. Tekoälyn potentiaalin täydeksi hyödyntämiseksi vaaditaan syvällistä ymmärrystä niistä ihmisten ja organisaatioiden tarpeista ja haasteista, joissa tekoälyä halutaan hyödyntää.

Euroopan komissio on myös tuonut vahvasti esille ihmiskeskeisyyden merkityksen tekoälyn laajamittaisessa kehityksessä. Koneoppimisen oikeudenmukainen ja läpinäkyvä toiminta (engl. FAT – Fairness, Accountability, Transparency) on alkanut saada huomiota tutkimuskentässä.

Laajempi ihmiskeskeisyyden ja hyvän käyttäjäkokemuksen tavoittelu tekoälyn kehityksessä on vielä suhteellisen alkuvaiheessa. Kansainvälisesti esimerkiksi MIT, Stanford ja Google ovat perustaneet tutkimusryhmiä Human-Centered AI -aihepiiriin, mutta Suomessa tällaisia keskittymiä ei ole vielä syntynyt.

Suomessa on vahva ”tekoälybuumi”, mutta tutkimus on tähän asti ollut pääsääntöisesti teknispainotteista.

Tekoälyn hyödyntäminen on jatkumoa digitalisaatiotrendille. Useita digitalisaatiohankkeita on vaivannut ymmärryksen puute siitä, miten uudet digitaaliset ratkaisut saadaan mielekkäästi liitettyä osaksi ihmisten toimintaa ja organisaatioiden prosesseja. Tarvitaan osaamiskeskittymä, jossa on loppukäyttäjien näkökulmaa huomioiva vastuullinen ja osallistava lähestymistapa.

Pirkanmaalla on laaja joukko PK-yrityksiä, jotka kehittävät tai hyödyntävät tekoälyratkaisuja. Yritysten kilpailukykyä voidaan parantaa kehittämällä heidän osaamistaan tekoälyn hyödyntämisessä. Tässä on selkeä tilaus KITE-hankkeen toiminnalle.

Projektin tavoitteena on neuvoa ja tukea PK-yrityksiä tekoälyasioissa ja niihin liittyvän liiketoiminnan kehittämisessä. AI Hub Tampere tarjoaa apua ja tukea uusien tekoälyteknologioiden ja ohjelmistojen käyttöönotossa. Hanke rohkaisee yrityksiä ottamaan asiantuntijoihin yhteyttä haasteiden edessä. AI Hub Tampereen erityisosaamisalueita ovat muun muassa älykkäät koneet, kuten itseajavat työkoneet.

KITE-hankkeen tavoite ja tehtävät

Tavoitteena on luoda osaamista sovelluskehitykselle, jossa tekoälysovelluksista tehdään käyttäjilleen tarkoituksenmukaisia, ymmärrettäviä, hyväksyttäviä sekä eettisesti kestäviä. Projektin sovellusalueet valitaan älykkään kaupungin keskeisistä tekoälyn hyödyntämisen kohteista, mm. älyliikenteestä ja kaupungin kestävää kehitystä edistävistä sovelluksista.

Hanke koostuu kuudesta työpaketista, joiden kautta tehdään tiivistä yhteistyötä sekä yritysten, muiden toimijoiden – kuten kaupungin – että loppukäyttäjien kanssa.

Työpaketit (TP)

TP1: Verkottautuminen ja yhteistyöskentely

  • Ihmiskeskeisen tekoälyn suunnittelun osallistavat työpajat
  • Tutkijaklinikka

TP2: Tarvekartoitukset ja sovelluskokeilut

  • Yritysten tarpeet & tekoälyn käyttäjien tarpeet + kokeilut

TP3: Ihmisen ja tekoälynsovelluksen välinen vuorovaikutus ja käyttöliittymäprototyypit

  • Yhteiskehitystä PK-yritysten kanssa, malliratkaisut

TP4: Menetelmäsuositukset ihmiskeskeisen tekoälyn kehittämiselle

  • Ihmiskeskeinen suunnittelu, palvelumuotoilu

TP5: Eettiset suositukset tekoälysovellusten kehittämiseen

TP6: Viestintä ja tapahtumat

Vaikuttavuus

Tämä hanke vahvistaa Pirkanmaan yritysten osaamista tekoälysovellusten ihmiskeskeisessä kehittämisessä ja luo tekoälyn vastuullisten kehittäjien laajaa verkostoa alueelle.

Hankkeessa syntyy uusia tekoälysovellusten käyttöliittymäratkaisuja, ihmiskeskeisen tekoälysuunnittelun menetelmäsuosituksia sekä eettisiä ohjeistuksia. Yhteistyön tuloksena kohderyhmänä olevien tekoälyä kehittävien ja hyödyntävien yritysten osaaminen ja innovaatiopotentiaali kasvaa.

Hanke on osa Tampereen yliopiston AI Hub -tekoälykeskusta, ja sen avulla voidaan edistää kaupungin ja maakunnan tunnettuutta ihmiskeskeisen tekoälyn edelläkävijänä. Hanke myös vahvistaa Pirkanmaan profiilia soveltavan tekoälyn keskiössä.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (Pirkanmaan liitto), Tampereen yliopisto ja Tampereen kaupunki (Business Tampere).

Vastuuhenkilöt

Vastuullinen johtaja:
Kaisa Väänänen,
professori, Informaatioteknologia ja viestintä (TAU), kaisa.vaananen@tuni.fi, 040 8490731

Varajohtaja:
Roope Raisamo,
professori

Muut vastuuhenkilöt:
Prof. Heikki Huttunen,
Prof. Thomas Olsson,
Prof. Arto Laitinen