Tietosuojaseloste

Business Tampere yhteystietorekisterijärjestelmän tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n yhteystietorekisteri.

Rekisterin pitäjä

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy (y-tunnus 2252888-5), Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere, www.businesstampere.com.

Yhteyshenkilö, Tietosuojavastaava

Reija Arajärvi
Hallintopäällikkö
Business Tampere
reija.arajarvi@businesstampere.com
p. 040 800 7676

Miksi keräämme tietoja ja mihin käytämme niitä? 

Rekisteriä pidetään Tampereen seudun yrityksistä, seudulle houkuteltavista yrityksistä sekä muista Business Tampereen yhteistyökumppaneista (yrityksistä, organisaatioista, yhteisöistä sekä yksityisistä henkilöistä). Rekisterin tietoja käytetään Business Tampereen tuottaman yrityspalvelun laadun ja laajuuden varmistamiseksi, Tampereen seudun yrittäjyysympäristöä parantavien uutisten levittämiseen sekä uusien yritysten sijoittumiseksi Tampereen seudulle, yrityspalvelun helpottamiseksi, yhteistyösuhteiden hoitamiseksi sekä hyödyllisen tiedon jakamiseksi seudun yrityksille. Lisäksi rekisteri tukee tutkimustoimintaa ja tilastointia. Säännöllinen, yrityspalveluita ja -tapahtumia koskevien, uutiskirjeiden lähettäminen perustuu vastaanottajan suostumukseen.

Henkilötietojen antaminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, sopimuksen täytäntöönpanoon tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Business Tampereen oikeutettuna etuna on asiakassuhteen hoitaminen, toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen, niistä viestiminen ja valokuvaaminen. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan. Tapahtumien valokuvauksesta ilmoitetaan etukäteen, mikäli kyseessä on ei-julkinen tilaisuus. Mikäli kuvattava on yksittäinen tunnistettava henkilö, häneltä kysytään kirjallisesti kuvauslupa. Kuvia käytetään Business Tampereen, median ja yhteistyökumppaneiden markkinoinnin, promootion ja viestinnän tarkoituksiin.

Rekisterin sisältämä tieto 

Rekisteri koostuu seuraavista yritystiedoista: – etu- ja sukunimet (sekä etuliite) – titteli – yrityksen nimi/yhteisön nimi (ja osasto) – yrityksen y-tunnus – profilointitiedot (luokittelu, esim. yrityksen toimiala) – ryhmittelytiedot (esim. postitusryhmät) – osoitetiedot – puhelinnumero (kiinteän ja matkapuhelinverkon) – sähköpostiosoite – www-osoitteet – yhteydenottojen kieli – asiakkaan itsensä antamat lisätiedot – asiakashistoria, lokitiedot (esim. yhteydenotot asiakkaaseen) – mahdolliset postituskiellot (sähköposti ja posti)

Mistä tieto saadaan? 

Tiedot saadaan suoraan yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä kuten Tilastokeskus, Suomen Tehomax, Finder, Kaupparekisteri, Yritystietojärjestelmä ja Verohallinto.

Kuka käsittelee tietoja? 

Rekisteritietoihin pääsee rekisterinpitäjä, eli Business Tampereen henkilöstö, kuvapankin ja yritystietopalvelun sekä Tampere Business Ecosystems alustalle rekisteröityneet käyttäjät ja palveluntuottajan asiaankuuluvat henkilöt. Henkilötietoja voidaan siirtää tapahtumien yhteisjärjestäjille ja julkisrahoitteisten projektien rahoittajille. Tietojen rekisteröinnistä ja päivityksistä vastaa ensisijaisesti oma henkilöstö. Tampere AI-ekosysteemikartan tietoihin pääsee lisäksi Unfair Lean Marketing.

Takaamme palveluntuottajien kanssa tehdyin sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeus voidaan tehdä tapauksissa, joissa katsotaan, että kolmannella osapuolella on tarjota yrityksille erityistä tietoa tai etua. Henkilötietoja ei missään tilanteessa luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin tai kaupallisille osapuolille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse.
Yhteystiedot talletetaan tietojärjestelmään, jossa niitä säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan. Tietoja ei erikseen arkistoida. Tapahtumiin liittyvät ilmoittautumistiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia. ESR- ja EAKR-hankkeissa sekä muissa julkisrahoitteisissa hankkeissa noudatetaan kyseessä olevan ohjelmakauden ja rahoittajan edellyttämiä tietojen säilytysaikoja.

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin (oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot)
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot (tulla unohdetuksi)
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Rekisteröidyllä oikeus on milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö yhteyshenkilölle (reija.arajarvi@businesstampere.com).

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin suojaaminen 

Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Järjestelmä toimii Business Tampereen palveluntarjoajan palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. Palvelimet sijaitsevat EU / ETA alueella, vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa.

Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen 

Yhteystiedot talletetaan tietojärjestelmään, jossa niitä säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan. Tietoja ei erikseen arkistoida. Tapahtumiin liittyvät ilmoittautumistiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia. ESR- ja EAKR-hankkeissa sekä muissa julkisrahoitteisissa hankkeissa noudatetaan kyseessä olevan ohjelmakauden ja rahoittajan edellyttämiä tietojen säilytysaikoja.